Home»Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Artikel 1  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1              Object: deze kunnen zowel goederen zijn hetzij geleverd of afgehaald, alsook diensten geleverd door de BVBA Zandgroeve De Maere.

1.2             Firma De Maere: De BVBA Zandgroeve De Maere die deze algemene voorwaarde in een overeenkomst gebruikt.

1.3             Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon, danwel diens rechtsopvolger, die een overeenkomst wenst af te sluiten met de BVBA Zandgroeve De Maere

 Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1              Deze voorwaarden zijn van  toepassing op alle door de Firma De Maere uitgebrachte offertes, door de Firma De Maere gesloten overeenkomsten en door de Firma De Maere verrichte werkzaamheden.

2.2              Indien in een overeenkomst of contract schriftelijk bijzondere bepalingen ; bv. Met het oog op de bijzondere aard van het object of met het oog op het uitvoeren van werkzaamheden verbonden met verhoogde risico’s, prevaleren deze bepalingen boven de algemene voorwaarden.

2.3              De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt door de Firma De Maere niet aanvaard, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

 

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

3.1              Alle door de Firma De Maere uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen de Firma De Maere niet binden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

3.2             Deze schriftelijke offerte dient getekend te worden door één van beide zaakvoerders.

3.3             De Firma De Maere behoud zich het recht een opdracht te weigeren indien geen contract tussen beide partijen werd afgesloten.

3.4            Door de Firma De Maere in een offerte vertrekkende gegevens zijn volstrekt privaat en mogen niet aan derden kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst

4.1             Wijzigingen in de overeenkomst op verzoek van de Klant zijn voor de Firma De Maere slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de Firma De Maere werd bevestigd en deze bevestiging door beide partijen werd ondertekend.

4.2             Indien door de Klant verlangde wijzigingen leiden tot een overschrijden van een eventueel overeengekomen levertijd zal deze overschrijding de Firma De Maere niet kunnen worden toegerekend en wordt de levertijd verlengd met een termijn, die in verhouding staat tot de verlangde wijziging.

4.3              Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen werkzaamheden/leveringen geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden uitgevoerd vanwege de staat van het terrein of kwaliteit van het object, die de Firma De Maere bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet had kunnen onderkennen, is de Firma De Maere gehouden de Klant hiervan in kennis te stellen. Beide partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De alsdus overeengekomen wijzigingen van den overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de Firma De Maere zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen werden ondertekend.

4.4              Zowel de Firma De Maere als de Klant hebben het recht in de in artikel bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden. De door de Firma De Maere tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden/leveringen zullen in dat geval evenwel door de Klant verschuldigd blijven.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1             Tenzij door de Firma De Maere schriftelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in EURO en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

5.2             De opgegeven prijzen in de offerte zijn slechts bindend indien de Firma De Maere vooraf de werf heeft bezocht.

5.3             Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarde behoudt de Firma De Maere het recht eventuele toegestane kortingen in de toekomst te schrappen.

 

Artikel 6 Facturatie

6.1              Facturatie kan gebeuren per elektronische weg. De koper erkent de rechtsgeldigheid van deze elektronische facturen bij aanvaarding van deze voorwaarden.

6.2             Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door de Firma De Maere verzonden facturen plaats vinden binnen de 15 dagen na factuurdatum.

 6.3             Indien de Klant niet binnen de daarvoor geldende termijn betaalt, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 1% per maand van het factuurbedrag, meer een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag (met een minimuum van € 150) als schadebeding.

6.4              Bij niet-betaling behoud de Firma De Maere het recht voor om verdere werkzaamheden/leveringen te staken alsook overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

6.5               In geval van wanbetaling, zullen alle overige facturen opeisbaar worden, zelfs indien deze nog niet vervallen zouden zijn.

6.6              De door de Firma De Maere tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden/leveringen zullen in dat geval evenwel door de Klant verschuldigd blijven.

6.7              Kosten van betalingsherinneringen kunnen worden aangerekend.

Artikel 7 Termijnen

7.1              Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de door de Firma De Maere opgegeven termijnen niet bindend.

7.2              Blijft ingeval van overschrijding van een door de Firma De Maere opgegeven termijn nakoming binnen een door de Klant schriftelijk te stellen redelijke termijn alsnog uit, zal de Klant gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. De door de Firma De Maere verrichte werkzaamheden tot het moment van ontbinding zullen in dat geval evenwel door de Klant verschuldigd blijven.

7.3              In geen geval heeft de Klant recht op schadevergoeding wegens overschrijding van een opgegeven termijn.

 

Artikel 8 Oplevering

8.1             De overeengekomen werkzaamheden gelden als voltooid, indien de Firma De Maere de Klant hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

8.2             Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de Klant gehouden het betreffende object binnen 1O werkdagen na dagtekening van de in artikel 8.1. genoemde kennisgeving in het bedrijf van de Firma De Maere in ontvangst te nemen.

 

Artikel 9 Klachten

9.1             Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen klachten betreffende de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen onmiddellijk bij levering geformuleerd te worden. Na het verlaten van de werf worden geen klachten meer aanvaard.

9.2            Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur.

9.3             De leveringsbons worden toegestuurd op aanvraag en dit binnen de 8 dagen na verzending van de factuur.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1            De Firma De Maere is slechts aansprakelijk voor schade aan het object. Verdere aansprakelijkheid van de Firma De Maere voor schade in welke vorm dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2           De objecten worden steeds geleverd of opgehaald op berijdbare en toegankelijke wegen die bestand zijn tegen de belasting van zware vrachtwagens. Het oprijden van de werf gebeurt steeds op risico van de klant. Eventuele schade die hieruit voortvloeit is ten laste van de Klant en niet verhaalbaar op de Firma De Maere, noch op diens aangestelde, noch op de verzekeringsmaatschappij. Tevens is de klant ook aansprakelijk voor beschadigingen aan de vrachtwagens en/of machines ten gevolge van ongevallen op de werf.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1             De eigendom van alle door de Firma De Maere geleverde zaken blijft bij de Firma De Maere zolang de Klant een of meer facturen uit hoofde van deze overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst niet of niet geheel heeft voldaan.
Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook ter zake vorderingen van de  tot vergoeding van schade, rente en kosten wegens het niet nakomen door de Klant van een zodanige overeenkomst.

 

Artikel 12 Geschillen

12.1             In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van de woonplaats van de Firma De Maere territoriaal bevoegd.

 

Bijzondere acceptatievoorwaarden

Artikel 13  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

13.1            DOP:Definitieve opslagplaats voor uitgegraven bodem  uitgebaat door de Firma De Maere
13.2            TOP:Tijdelijke opslagplaats voor uitgegraven bodem  uitgebaat door de Firma De Maere
13.3            Grond(en):Niet-verontreinigde uitgegraven bodem
13.4            GTT: Grondtransporttoelating afgeleverd door erkende bodembeheersorganisatie (bv Grondbank vzw)
13.5            TV: Technisch verslag opgemaakt door een erkend      bodemsaneringsdeskundige

 

Artikel 14 Aanvoer

14.1            Bij partijen groter dan 1000 ton dient het afvoerritme te worden afgestemd met de verwerkingscapaciteit. Dit  kan ten allen tijde worden aangepast.

14.2            Er dient  te worden  op toegezien dat overladingen  worden vermeden. Bij overladingen kunnen de bewuste vrachtwagens worden geweigerd of zelfs permanent   worden uitgesloten.

14.3            Op de werf geld een maximum snelheid van 10 km/u, bij stofontwikkeling kan dit zelfs gereduceerd worden tot 5 km/u. Bij herhaaldelijke overtredingen kan de  toegang tot de werf worden ontzegd.

14.4            Het achter laten van afval op de werf of in de laadbak  is ten strengste verboden (boete €50)

14.5            Bij de Firma De Maere wordt er gebruik gemaakt van een geautomatiseerde weegbrug d.m.v. badges, deze zijn strikt persoonlijk en mag niet gebruikt worden om andere voertuigen te registreren. De verantwoordelijkheid door foute registraties ligt  uitsluitend bij de Klant of zijn aangestelde.

14.6            Bij het niet inleveren van de badge na het beëindigen werf kan deze worden aangerekend aan € 10 / stuk  (excl.BTW). 

14.7            Alle transporteurs dienen te zijn aangesloten bij een erkende bodembeheersorganisatie

14.8            Een samenvatting van de weegbons kan op eenvoudig verzoek worden door gemaild. Bij het overmatig opvragen van getekende bons  kunnen opzoekkosten worden aangerekend. De transporteur dient zorgvuldig om te springen met de weegbons.

 

Artikel 15 DOP/TOP

 

15.1            De Klant blijft steeds eigenaar van de aangeleverde    bodem. De bodem wordt pas definitief overgenomen indien deze voldoet aan al onze acceptatiecriteria  en    bovendien er aan alle algemene verkoopsvoorwaarden  werd voldaan.

15.2            De aangevoerde grond mag enkel bestaan uit niet- verontreinigde uitgegraven bodem, meer bepaald uitgegraven bodem, uitgegraven bodem die een fysische scheiding heeft ondergaan en gereinigde bodem die inzake fysische samenstelling voldoet aan  de bepalingen van het Vlarebo.
15.3            Enkel  gronden met de codes 211, 311, 411 kunnen    aanvaard worden door de Firma De Maere. Het gehalte aan minerale olie mag de 500mg/kg niet overschrijden.

15.4            De uitgegraven bodem dient steekvast en voldoende verdichtbaar zijn. Wanneer Klei-, leemachtig en/of natte  grond word aangeleverd zal deze grond aan andere tarief worden gerekend. Te bepalen door de Firma De Maere.

15.5            De uitgegraven bodem dient aangeboden te worden   conform het ketenzorgsysteem van een erkende  bodembeheersorganisatie. (bv. Grondbank). Gronden van ongekende kwaliteit (<250m3) worden    verwerkt via de TOP
15.6            Dit houdt o.a. in dat voor alle uitgegraven bodem die   wordt aangeboden de volgende documenten moeten  worden voorgelegd:
                     DOP:          -Conform verklaard TV                
                                        -GTT
                    Vrachten waarvoor geen GTT is afgeleverd voor de      aanvang worden automatisch aanzien als ongekende  kwaliteit (definitief geen wijziging nadien)

                    TOP:           -Verklaring over uitgegraven, niet-verdachte  bodem <250m3 (formulier kan op eenvouding  verzoek worden opgevraagd bij de Firma De Maere)

15.7            Eindverklaring dient na beëindigen van de werf  onmiddellijke worden opgemaakt en ter ondertekening  worden voorgelegd aan de Firma De Maere. Bij niet afgesloten bodembeheerrapporten behouden wij het recht toekomstige werven te weigeren.

15.8            Het gehalte aan stenen die niet op natuurlijke wijze  aanwezig zijn mag maximaal 5 gewichtsprocent bedragen.  De afmeting van de stenen die niet op natuurlijke wijze aanwezig zijn mag niet groter zijn dan 50 mm. 

                    Indien dit niet het geval is dient de bodem te worden    afgezeefd, kosten voor afzeving en verwerking van de uitgezeefd materialen zijn steeds ten laste van de aanbieder.

15.9            Het gehalte aan bodemvreemde materialen, andere   dan de stenen, mag maximaal 0,5 gewichts- en  volumeprocent bedragen.
Kosten voor de verwijdering van deze materialen zijn ten laste van de aanbieder.

15.10         Elke aanwezigheid van asbest of asbesthoudende  producten en van radioactieve stoffen in de aangevoerde uitgegraven bodem is ten strengste verboden en zal bij vaststelling worden gemeld aan de  bevoegde overheden, onverminderd wat hierna wordt beschreven.
15.11         Aanwezigheid van gas-cellen beton, YTONG, Plastic,   Hout, kabels, metalen, teerhoudende asfalt zal een weigering tot gevolg hebben.

15.12         De gronden worden bij aanvoer visueel gecontroleerd.  Indien hierbij afwijkingen vastgesteld worden (vb. met  betrekking tot de bodemkenmerken) t.o.v. de door de Klant ter beschikking gestelde gegevens of de opgemaakte weegbon, zal de Firma De Maere de            weegbon hiervan aanpassen.
Foto's van de betrokken levering kunnen steeds worden opgevraagd.

15.13         Alle aangeboden uitgegraven bodem dient te voldoen aan de normen zoals opgenomen in het TV en de GTT.

15.14         De Firma De Maere  heeft het recht de aangevoerde   bodem apart te stockeren en te bemonsteren. De  bodemsaneringsdeskundige welke de analyses zal uitvoeren wordt door de Firma De Maere aangesteld. De Firma De Maere  zal ten alle tijde een beroep doen op een bodemsaneringsdeskundige  die door de overheid erkend is voor analyses op uitgegraven bodem.

15.15         Indien uit de analyses blijkt dat de aanleverde gronden niet in de overeenstemming is met de GTT zal de Firma  De Maere een aangepaste offerte overmaken op basis van de nieuwe gegevens, of de overeenkomst ten laste van de Klant zonder gerechtelijke tussenkomst              ontbinden. Tot zolang er geen overeenstemming kan worden bereikt over de aangepaste offerte zal de Firma  De Maere de aangeleverde bodem niet verwerken of behandelen.  

15.16         De klant behoudt steeds het recht om de aangevoerde  bodem met eigen middel te verwijderen. De gemaakte kosten zoals behandelingskosten, analysekosten, stockagekosten,.. blijven onverminderd ten laste van klant.

15.17         Bij ontstentenis van een overeenkomst na 14 dagen zal de bodem door de Firma De Maere verwijderd worden  en neemt de Klant alle kosten voor het   behandelen, analyseren, aanvraag GTT, laden, transport en stort- of reinigingskosten ten zijnen laste, en wordt   een forfaitaire som van 250,00 € aangerekend voor  administratieve kosten.

 

 

 

Had u graag meer informatie?